ถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ด้วยระบบดิจิตอล

ภาพเอกซเรย์เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่มีส่วนช่วยทันตแพทย์ในการให้การวินิจฉัยโรค วางแผนการรักษา ตลอดจนการติดตามผลการรักษา ภาพเอกซเรย์ฟันจึงมักใช้ประกอบการรักษาทางทันตกรรมต่างๆ เช่นเพื่อถอนฟันหรือผ่าฟันคุด,เพื่อตรวจดูรอยผุของฟันด้านประชิด,เพื่อการรักษารากฟัน,เพื่อการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ และเพื่อการจัดฟัน