ศัลยกรรมช่องปาก (Oral surgery)

ทันตแพทย์เฉพาะทาง ด้านการผ่าตัดในช่องปาก อาทิเช่น การผ่าฟันคุด,ถอนฟัน,ตัดแต่งกระดูก